נושא אלומותיו

נושא אלומותיו

ערכה של החקלאות בישראל

הספר עוסק בבירור ערכה של החקלאות בחיי האומה בארצה.
עבודת אדמת ארץ הקודש על ידי עם הקודש, אשר בדורות האחרונים זוכים אנו להתחדשותה, מוארת בספר מתוך עיון בדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במקומות שונים בכתביו. המהלך, הבנוי שלב על גבי שלב, מראה את חשיבותה הרבה של עבודת האדמה בישראל, הן משום ההנאה מיגיע הכפיים, והן מצד החשיבות העצמית של הקישור לאדמת הקודש ואכילת פרותיה הקדושים, כקיום מצוות יישוב ארץ ישראל.
דברים אלו, שהוכנו מאז על ידי בחיר צדיקיא לעיתות ישועה, נותנים עֹז ורוממות רוח למי שמלאכתם בעיר ולמי שמלאכתם בשדה, להיות פועלים עם אל בבניין עמו ונחלתו.