לאמונת עתנו ו

לאמונת עתנו ו

ראשונים כמלאכים

תוך עיון בדברי חז"ל ובביאורי 'עין איה' מתבהרת הראייה הישרה בהבנת חטאיהם של גדולי האומה בדורות ראשונים, בחדירה לטוהר נפשם, ולגדלות רוחם הנשגבת ממנו.

 הספר שלפנינו עוסק בדברי חז"ל במסכת שבת (נה ב - נו ב) שנותנים לנו פתח בהבנת חטאיהם של ראובן, בני עלי, בני שמואל, דוד ושלמה.